Användarvillkor

Annonsörens information:

Denna webbplats är en gratis online-resurs som syftar till att vara till hjälp vid jämförelse och val av rätt dejting service. Den kan inte och ger inte information om alla dejtingplatser eller dejtingplatser som finns tillgängliga.

Operatören av denna webbplats får reklamersättning i olika former från företag som tillhandahåller de tjänster som förekommer på webbplatsen. Sådan ersättning påverkar var och i vilken ordning produkterna eller tjänsterna presenteras samt deras betyg.

Observera samtidigt att den erhållna ersättningen inte är den enda faktor som påverkar innehållet, ämnena eller inläggen på webbplatsen. Våra betyg, åsikter eller slutsatser bygger på en analys av olika kriterier som även omfattar varumärkets marknadsandelar, rykte, konverteringsfrekvens och allmänt konsumentintresse.

Dessutom innehåller webbplatsen också olika reklammaterial, inklusive men inte begränsat till banners, videomaterial, popup-fönster osv. Texterna här är skrivna på ett konstnärligt sätt och kan innehålla överdrifter i formuleringen.

LÄS IGENOM FÖLJANDE NOGGRANT INNAN DU GÅR IN PÅ OCH/ELLER ANVÄNDER NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN.

1. Allmänt godkännande av villkoren

Genom att använda någon del av webbplatsen (definierad nedan) bekräftar och godkänner du uttryckligen att du ingår ett juridiskt avtal med webbplatsen ("webbplatsen", "vi", "oss" eller "vår") och har förstått och godkänner att följa och vara juridiskt bunden av följande villkor ("villkoren"). Du avstår härmed från alla tillämpliga rättigheter att kräva en originalunderskrift (icke-elektronisk) eller leverans eller lagring av icke-elektroniska dokument, i den mån det inte är förbjudet enligt tillämplig lag. Om du inte samtycker till att vara bunden av dessa villkor får du inte använda någon del av webbplatsen. Termen "webbplats" avser den webbplats som finns på Topp10DejtingSajter, liksom alla tjänster, funktioner och innehåll som görs tillgängliga för dig där.

Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du har fyllt tretton (13) år. Om du är mellan tretton (13) och arton (18) år måste du, innan du använder webbplatsen, först gå igenom dessa villkor med din förälder eller vårdnadshavare för att försäkra dig om att du och din förälder eller vårdnadshavare förstår dem.

2. Licens och licensbegränsningar

Under förutsättning att du följer dessa villkor fullt ut, beviljas du en begränsad, icke-exklusiv, icke-sublicerbar, icke överlåtbar och icke överförbar licens för att få tillgång till, använda och visa webbplatsen och innehållet (enligt definitionen nedan) lokalt, och endast i syfte att använda webbplatsen för ditt eget personliga bruk.

Förutom i den utsträckning som uttryckligen tillåts enligt avsnitt 2 (Licens och licensbegränsningar) ovan, får du inte: (a) kopiera, reproducera, distribuera, överföra (genom försäljning, återförsäljning, uthyrning, utlåning, licensiering, underlicensiering, nedladdning eller på annat sätt), modifiera, skapa derivatverk av, offentligt framföra eller offentligt visa någon del av webbplatsen eller något innehåll; (b) störa servrar eller nätverk som är anslutna till webbplatsen; (c) använda eller starta automatiserade system (inklusive men inte begränsat till "robotar" och "spindlar") för att få tillgång till webbplatsen, och/eller (d) kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa webbplatsens säkerhetsrelaterade funktioner eller funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av innehåll eller som upprätthåller begränsningar för användning av webbplatsen. Efterlevnad av ovanstående begränsningar är ett villkor för den licens som beviljas dig enligt detta avsnitt 2 (Licens och licensbegränsningar).

3. Immateriella rättigheter

Äganderätt

Din användning av webbplatsen är licensierad och inte såld till dig enligt dessa villkor, och du bekräftar att webbplatsen och dess licensgivare behåller all äganderätt och alla immateriella rättigheter (definierade nedan) i och till webbplatsen (och dess relaterade programvara). Vi förbehåller oss alla rättigheter till webbplatsen som inte uttryckligen beviljas här. Som det används här betyder termen "immateriella rättigheter" alla rättigheter i och till alla affärshemligheter, patent, upphovsrätter, servicemärken, varumärken, know-how eller liknande immateriella rättigheter, liksom alla moraliska rättigheter, rättigheter till privatliv, publicitet och liknande rättigheter av alla slag enligt lagar eller förordningar från någon statlig, reglerande eller rättslig myndighet, vare sig den är utländsk eller inhemsk.

Innehåll

Innehåll, information, data, text, fotografier, videor, ljudklipp, skriftliga inlägg, artiklar, kommentarer, programvara, manus, grafik och interaktiva funktioner som genereras, tillhandahålls eller på annat sätt görs tillgängliga på eller via webbplatsen (kollektivt kallat "material"), samt användarinnehåll (definierat nedan) och varumärken, servicemärken och logotyper som ingår i dem (tillsammans "märken" och tillsammans med materialet och användarbidragen "innehållet"), tillhör webbplatsen och/eller dess licensgivare och kan vara skyddade av tillämplig upphovsrätt eller andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Alla andra märken som används på webbplatsen är varumärken, servicemärken eller logotyper som tillhör respektive ägare.

Användning av innehåll

Allt innehåll tillhandahålls till dig "i befintligt skick" endast för din personliga användning, och du bekräftar att allt innehåll som du får tillgång till, använder eller förlitar dig på sker på egen risk och att du är ensam ansvarig för eventuella skador eller förluster för dig eller någon annan part som uppstår till följd av sådan tillgång, användning eller förlitning. Om du laddar ner eller skriver ut en kopia av innehållet måste du behålla alla upphovsrättsliga och andra äganderättsliga meddelanden som finns i innehållet. Vi garanterar inte att det innehåll som du får tillgång till på eller via webbplatsen är eller kommer att fortsätta att vara korrekt.

Programvara med öppen källkod från tredje part


Delar av webbplatsen kan innehålla programvara från tredje part (inklusive öppen källkod) som omfattas av tredje parts villkor ("villkor från tredje part"). Webbplatsen kommer att uppfylla alla rättmätiga förfrågningar som du skickar till oss för att utöva dina rättigheter enligt sådana villkor från tredje part. I den mån det finns en konflikt mellan villkor från tredje part och dessa villkor ska villkoren från tredje part ha företräde i samband med motsvarande programvara från tredje part.

4. Inlämningar från användare

Inlämningar från användare

Webbplatsen kan tillåta att du och andra användare delar innehåll, inklusive men inte begränsat till information, åsikter, rekommendationer och/eller återkoppling som du kan ge webbplatsen i samband med webbplatsen och/eller din upplevelse när du använder webbplatsen (kollektivt kallade "användarinnehåll"). Dina användarinnehåll kan göras offentligt tillgängliga via webbplatsen. Du förstår och godkänner att vi inte garanterar någon sekretess för användaruppgifterna, oavsett om de publiceras eller inte. Du är ensam ansvarig för dina användarinnehåll och konsekvenserna av att dela dem. Vi har fullständig frihet att bestämma om vi ska publicera dina användarinslag och vi förbehåller oss rätten att, utan ytterligare meddelande till dig, övervaka, censurera, redigera, ta bort, radera och/eller ta bort alla användarinslag när som helst och av vilken anledning som helst. Varje användarinnehåll, oavsett om det är offentligt publicerat eller privat överfört, är det enda ansvaret för den användare som har skapat användarinnehållet. Du garanterar att alla användarinnehåll som du har skapat kommer att vara korrekta, fullständiga, uppdaterade, i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar och att de inte kommer att inkräkta på någon tredje parts immateriella rättigheter.

Licens för användarinnehåll


Om inte annat följer av dessa villkor, ger du genom att skicka in användarinnehåll härmed webbplatsen en världsomspännande, oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri, fullt betald, evig, underlicensierbar, överlåtbar och överförbar licens för att använda, reproducera, distribuera, skapa derivat av, offentligt visa, offentligt framföra och på annat sätt kommersiellt utnyttja användarinnehållet i samband med webbplatsen, och du avstår härmed från alla moraliska rättigheter i ditt användarinnehåll, i den utsträckning som lagen tillåter. Du ger också härmed alla våra användare och tredjepartskällor (definierade nedan) en icke-exklusiv rätt att använda, reproducera, distribuera, utarbeta avledda verk av, offentligt visa och offentligt framföra sådana användarinnehåll i enlighet med dessa villkor. Du försäkrar och garanterar att du har alla rättigheter, tillstånd och godkännanden som krävs för att bevilja de licensrättigheter som anges i detta avsnitt 4 (Användarinnehåll).

5. Källor och innehåll från tredje part

Webbplatsen gör det möjligt för dig att se, få tillgång till, länka till och använda material från tredje part, som inte ägs eller kontrolleras av oss ("innehåll från tredje part"), och sådant innehåll från tredje part tillhandahålls utan att webbplatsen eller någon annan professionell person övervakar, undersöker, bekräftar eller ändrar sådan information på något sätt, och utan någon kontroll av om sådant material är sant, fullständigt eller korrekt. "Tredjepartskälla(n)" betyder: i) webbplatser och tjänster från tredje part, och ii) våra affärspartner och kunder från tredje part. För att undvika tvivel är och ska alla sådana tredjepartskällor vara ägare till allt sådant innehåll från tredje part och ska fortsätta att vara det.

Vi är inte anslutna till och har ingen kontroll över någon tredjepartskälla. Vi tar inget ansvar för innehåll, användarvillkor, sekretesspolicy, åtgärder eller praxis hos tredjepartskällor. Läs användarvillkoren och sekretesspolicyn för alla tredjepartskällor som du interagerar med innan du deltar i någon sådan aktivitet.

Vi stöder inte reklam, kampanjer, kampanjer, produkter, tjänster eller annat material som ingår i innehåll från tredje part eller som kommuniceras till dig från en tredjepartskälla.

Genom att gå in på eller använda webbplatsen kan du komma att utsättas för innehåll från tredje part som är felaktigt, stötande, oanständigt eller stötande. Du har alltid möjlighet att välja om du vill interagera med en tredjepartskälla eller om du vill se och använda tredjepartsinnehåll eller inte. Din interaktion med en tredjepartskälla och din användning av, och din tillit till, innehåll från tredje part sker efter eget gottfinnande och på egen risk.

Du är ensam ansvarig för din interaktion med tredjepartskällor. Du samtycker till att avstå från, och avstår härmed från, alla rättsliga eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot webbplatsen, och befriar webbplatsen från allt ansvar som uppstår till följd av din användning av och interaktion med innehåll från tredje part och/eller källor från tredje part. Om du har några frågor eller klagomål om en tredjepartskälla eller tredjepartsinnehåll, samtycker du till att kontakta tredjepartskällan direkt.

6. Privacy

We will use any personal information that we may collect or obtain in connection with the Website in accordance with our privacy policy, which is available at Privacy Policy, and you agree that we may do so. Please also be aware that certain personal information and other information provided by you in connection with your use of the Website may be stored on your computer or other device (even if we do not collect that information). You are solely responsible and liable for maintaining the security of your computer or other device from unauthorized access.

7. WARRANTIES DISCLAIMER

THE WEBSITE AND ALL CONTENT IS PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS, WITHOUT ANY REPRESENTATION, WARRANTY, GUARANTEE OR CONDITION OF ANY KIND WHATSOEVER (WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY), INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, NON-INFRINGEMENT, AND QUALITY OF SERVICE, OR THAT OTHERWISE ARISE FROM A COURSE OF PERFORMANCE OR USAGE OF TRADE, ALL OF WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED BY THE WEBSITE. IN ADDITION, THE WEBSITE MAKES NO REPRESENTATION, WARRANTY, GUARANTEE OR CONDITION (i) REGARDING THE CONTENT, EFFECTIVENESS, USEFULNESS, RELIABILITY, AVAILABILITY, TIMELINESS, QUALITY, ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE WEBSITE OR ANY CONTENT; OR (ii) THAT YOUR USE OF THE WEBSITE OR ANY CONTENT WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR EXPECTATIONS, OR WILL BE INTERRUPTED, SECURE OR ERROR-FREE.

Applicable law may not allow the exclusion of certain warranties, so to that extent such exclusions may not apply.

9. Limitation of liability

A. AFFINITAS DOES NOT LIMIT ITS LIABILITY FOR (I) DEATH OR PERSONAL INJURY TO THE EXTENT THAT THEY ARE DUE TO THE NEGLIGENCE OR INTENT OF AFFINITAS, ITS EMPLOYEES, LEGAL REPRESENTATIVES OR ITS SUPPLIERS AND (III) ANY OTHER RESPONSIBILITIES WE ARE NOT AUTHORIZED TO LIMIT OR EXCLUDE UNDER APPLICABLE LAW. THE REST OF THIS SECTION WILL NOT APPLY TO THIS LIABILITY.

B. WITHOUT LIMITING THE SCOPE OF THE FOREGOING, AFFINITAS IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY ECONOMIC LOSSES, (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOSS OF REVENUES, BUSINESSES, CONTRACTS, PROFITS OR ANTICIPATED SAVINGS), LOSS OF CUSTOMER OR REPUTATION, LOSS OF DATA OR SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL LOSSES THAT MAY HAPPEN TO YOU OR A THIRD PARTY AS A RESULT OF YOUR USE OR INABILITY TO USE THE WEB SITE (EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED FOR) ARTICLE ON USE). AFFINITAS DISCLAIMS ALL RESPONSIBILITY FOR LINKS FROM THE WEBSITE TO THIRD PARTY SITES. IF YOU DECIDE TO ACCESS THIRD PARTY SITES BY USING THESE LINKS, YOU ACT AT YOUR OWN RISK.

C. WITHOUT LIMITING THE SCOPE OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL AFFINITAS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, WHATSOEVER, RESULTING FROM THESE TERMS OR RESULTING FROM YOUR USE OR INABILITY TO USE THE WEBSITE, THE TOTAL AMOUNT NOT TO EXCEED 1000 US DOLLARS.

8. LIMITATION OF LIABILITY

IN NO EVENT SHALL THE WEBSITE OR ITS AFFILIATES BE LIABLE FOR:

- ANY CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR PUNITIVE DAMAGES;
- ANY LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF REVENUE, OR LOSS OF ANTICIPATED SAVINGS;
- ANY LOSS OF, OR DAMAGE TO, DATA, REPUTATION, OR GOODWILL; AND/OR
- THE COST OF PROCURING ANY SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES.
- THE AGGREGATE COMBINED LIABILITY OF THE WEBSITE AND ITS AFFILIATES UNDER, OR OTHERWISE IN CONNECTION WITH, THESE TERMS SHALL - NOT EXCEED THE AMOUNTS ACTUALLY PAID BY YOU TO THE WEBSITE (IF ANY) DURING THE THREE (3) MONTHS IMMEDIATELY PRECEDING THE      - DATE ON WHICH YOU BRING YOUR CLAIM. ACCORDINGLY, IF YOU HAVE NOT PAID THE WEBSITE ANY AMOUNTS IN SUCH THREE-MONTH PERIOD,    - THE WEBSITE SHALL HAVE NO LIABILITY TO YOU WHATSOEVER.

Some jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of liability for incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you.

THE FOREGOING EXCLUSIONS AND LIMITATIONS SHALL APPLY: (a) EVEN IF THE WEBSITE OR ITS AFFILIATES HAVE BEEN ADVISED, OR SHOULD HAVE BEEN AWARE, OF THE POSSIBILITY OF LOSSES OR DAMAGES; (b) EVEN IF ANY REMEDY IN THESE TERMS FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE; and (c) REGARDLESS OF THE THEORY OR BASIS OF LIABILITY (SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO, BREACH OF CONTRACT OR TORT).

9. Indemnity

These terms and all rights and licenses granted hereunder may not be transferred or assigned by you, but may be assigned by Affinitas without restriction or notice.

12. General

If any third party (including, without limitation, a governmental entity) brings any kind of demand, claim, suit, action or proceeding against the Website, our affiliates, and/or any of our respective directors, officers, employees, agents, representatives, customers, suppliers, or licensors (each, an “Indemnitee”), which is based upon or arises from:

your use of the Website;
- any breach by you under these Terms; and/or
- any of your User Submissions
(each of the foregoing, a “Claim”) then, upon request by the Website (to be decided at our sole and absolute option), you agree to assume full control of the defense and settlement of the Claim; provided, however, that:

- the Website reserves the right, at any time thereafter, to take over full or partial control of the defense and/or settlement of the Claim;
- and you shall not settle any Claim, or admit to any liability thereunder, without the express prior written consent of the Website.

In addition, and regardless of whether (or the extent to which) you participated in the defense and/or settlement of a Claim, you agree to indemnify and hold harmless the Indemnitee against:

- any costs and expenses (including reasonable attorneys’ fees) incurred by the Indemnitee in the defense of such Claim;
- and any amounts to be paid in settlement of the Claim, or awarded against the Indemnitee under such Claim (such as, but not limited to, damages, liabilities, and fines).

10. Term and Termination

The Website reserves the right to immediately terminate these Terms, or otherwise modify, suspend or discontinue your access to and use of the Website (or any part thereof), for any reason whatsoever, at any time, and without notice to you, and you agree that the Website will have no liability or obligation to you for any such termination, modification, suspension, or discontinuance. If you object to any term or condition in these Terms or any subsequent changes thereto, or become dissatisfied with the Website in any way, your only recourse is to cease accessing and using the Website. Upon termination of these Terms, your license right under Section 2 (License and License Restrictions) will automatically terminate and you must immediately cease all access to and use of the Website.

11. Surviving Provisions

Sections 3 (Intellectual Property Rights) through 15 (Miscellaneous), inclusive, as well as any provision of these Terms which by nature ought to survive, shall survive termination of these Terms and your use of or access to the Website.

12. Assignment

The Website may assign these Terms (or any of its rights and obligations hereunder) without your consent and without notice to you. You may not assign these Terms (or any of your obligations or rights hereunder) without the Website’s express prior written consent. Any prohibited assignment shall be null and void.

13. Modification

The Website reserves the right to make changes to these Terms at any time by posting changes on the Website. Such changes will be effective ten (10) days thereafter, and your continued use of the Website thereafter means that you agree to be bound by the changes. Please check the Website regularly for any changes.

14. Governing Law and Disputes

These Terms shall be construed, interpreted and governed by the laws of the State of Israel without regard to its conflicts of laws rules. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is hereby disclaimed. Any action, suit or other proceeding arising under or relating to these Terms shall be brought solely in a court of competent jurisdiction in Tel Aviv-Jaffa, Israel (which venue shall be exclusive) and you hereby irrevocably submit to the personal jurisdiction of such courts and waive any jurisdictional, venue, or inconvenient forum objections to such courts. You also agree that any proceedings to resolve or litigate any dispute will be conducted solely on an individual basis, and you hereby waive the right to litigate disputes in court before a jury. Notwithstanding the foregoing, the Website may seek injunctive relief or specific performance in any court worldwide that has jurisdiction. YOU AGREE THAT ANY CAUSE OF ACTION THAT YOU MAY HAVE UNDER, OR OTHERWISE IN CONNECTION WITH, THESE TERMS MUST COMMENCE WITHIN ONE (1) YEAR AFTER THE CAUSE OF ACTION ACCRUES. OTHERWISE, YOU AGREE THAT SUCH CAUSE OF ACTION SHALL BE DEEMED PERMANENTLY BARRED.

15. Miscellaneous

These Terms constitute the entire agreement between the parties hereto with respect to the subject matter hereof, and supersedes any and all prior or contemporaneous oral or written statements, agreements and understandings regarding such subject matter.

If any part of these Terms is found invalid or unenforceable by a court of competent jurisdiction, such provision shall be interpreted as necessary to give maximum effect to its legal intent, and the remainder of these Terms shall remain in full force and effect. No right or remedy conferred upon or reserved by any party under these Terms is intended to be, or shall be deemed, exclusive of any other right or remedy under these Terms, at law or in equity, but shall be cumulative of such other rights and remedies.

No failure or delay on the part of any party hereto in exercising any right, power or remedy hereunder shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise of any such right, power or remedy preclude any other or further exercise thereof or the exercise of any other right, power or remedy. Any waiver granted hereunder must be in writing, signed by the waiving party, and shall be valid only in the specific instance in which given.

The relationship of the parties is solely that of independent contractors. Nothing in these Terms shall be deemed to create any employment, fiduciary, joint venture, agency or other relationship between the parties. Any section or subsection headings used in these Terms are for convenience only, and shall not be used or relied upon in interpreting any provision herein.